หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน
 
 
นายแบน เขียวแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน
 
 
สภาพทั่วไป
 
อาชีพประชากร
  อาชีพหลัก ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 95 ทำการเกษตร
  อาชีพรอง ประชากรประมาณ ร้อยละ 2 ประกอบอาชีพค้าขาย และประมาณ ร้อยละ 3 ประกอบ
อาชีพอื่นๆ
ภูมิประเทศ
เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นคลองเล็กๆ หลายสาย สภาพดินเป็นดินร่วน เหมาะกับการทำการเกษตร
 
ภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย มีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปตามอิทธิพล ของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100 มีวัด จำนวน 6 แห่ง
  วัดฤทธิ์ (ศิริราษฎร์เจริญธรรม)
  วัดคลองตะเคียน
  วัดดงดีปลี
  วัดหนองทอง
  วัดคุวนาราม
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
     
  ประเพณี
    ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประมาณเดือนมกราคม
    ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณเดือนเมษายน
    ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือนตุลาคม พฤศจิกายน
    ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือนกรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน
    ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน ได้อนุลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทำเครื่องจักสารใช้สำหรับในครัวเรือน การทำตะกร้าเถาวัลย์ การทอผ้า และวิธีการจับปลาธรรมชาติ
    ภาษาถิ่น ส่วนมากร้อยละ 50% พูดภาษาไทย และอีก 50% พูดภาษาถิ่นในหมู่บ้าน
    สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ได้แก่ เครื่องจักรสานที่ทำจากไม้ไผ่ ผ้าทอ และตะกร้าจักรสานที่ทำจากเถาวัลย์
 
การศึกษาในตำบล
     
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน สังกัด อปท. จำนวน 2 แห่งและ อื่น ๆ 1 แห่ง
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านสวน (วัดคลองตะเคียน)
    ศูนย์พัตนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านสวน (วัดจันทร์)
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ขวาง
    ระดับประถมศึกษา สังกัด สพฐ. มีจำนวน 4 โรงเรียน และอื่นๆ 2 แห่ง
      โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก
      โรงเรียนวัดฤทธิ์ (คำหมื่นปทุมมานุสรณ์)
      โรงเรียนบ้านไผ่ขวาง
      โรงเรียนบ้านสวนเหนือ
      โรงเรียนบ้านคลองปลายนา
      โรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฏร์บำรุง)
 
การสาธารณสุขในตำบล
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 แห่ง
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
ไฟฟ้าในตำบล
ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์
 
การคมนาคม
   
เส้นทางคมนาคม ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน มีเส้นทางคมนาคม ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน ดังนี้
  ถนนลาดยางสายหลัก จำนวน 3 สาย ได้แก่ ถนนสิงหวัฒน์ ถนนสายบ้านสวน-ศรีสำโรง และถนนทางหลวงหมายเลข 12 (สุโขทัย-ตาก) เป็นถนน 4 เลน
  ถนนลาดยางในหมู่บ้าน จำนวน 4 สาย
มีถนนสายหลัก คือ สายวัดบ้านวัดบอน - คลองด่าน - คลองตะเคียน หมู่บ้านส่วนใหญ่ของตำบลบ้านสวน ใช้สัญจรไป - มา ระหว่างตำบลได้
 
แหล่งน้ำ
     
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
    น้ำ ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และน้ำดิบจากบ่อน้ำบาดาล ซึ่งจะต้องนำมาผ่านกระบวนการ ของระบบประปา ไม่สามารถใช้ดื่ม และอุปโภคได้
 
    แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
      บึง จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บึงใหญ่ และบึงน้อย
      หนองน้ำ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ หนองน้ำจีน และหนองขาว
      อ่างเก็บน้ำ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ วัดคุ และหนองรี
      คลอง จำนวน 14 แห่ง (คลองธรรมชาติ 6 แห่ง คลองขุด 8 แห่ง)
 
ประปาในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน มีกิจการประปาที่ทางหมู่บ้านเป็นผู้ดูแลเอง แต่พบปัญหาน้ำใช้ไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่า เกิดการตกตะกอนของน้ำ และไม่มีแหล่งน้ำดิบในการผลิตประปา
  มีจำนวนประปาหมู่บ้าน จำนวน 18 แห่ง
หน่วยธุรกิจในตำบล
  ปั๊มน้ำมัน จำนวน 5 แห่ง
  โตโยต้า จำนวน 1 แห่ง
  ปั้มแก็ส จำนวน 2 แห่ง
  ร้านอาหาร จำนวน 12 แห่ง
  โรงสี จำนวน 2 แห่ง
  รีสอร์ท จำนวน 2 แห่ง
 
การสื่อสารในตำบล
     
  โทรศัพท์ สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ (สถานีโทรศัพท์เคลื่อนที่) จำนวน 2 แห่ง
  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
    ที่ทำการไปรษณีย์/โทรเลข จำนวน 1 แห่ง
    หอกระจายข่าว จำนวน 17 แห่ง (ของ อบต.
4 แห่ง)
    เสียงตามสาย จำนวน 2 แห่ง
 
 
     
 
 
     
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ให้บริการ ข้อมูลข่าวสาร
ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหา
ความต้องการและ ข้อเสนอแนะ
ของประชาชน
คู่มือประชาชน
  SERVICE
แบบฟอร์ม เอกสาร
เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการติดต่อราชการ
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64220 โทรศัพท์ : 055-615-461 โทรสาร : 055-615-461
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน
จำนวนผู้เข้าชม 965,822 เริ่มนับ 26 พ.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-972-4196