ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ อบต.บ้านสวน จะกู้เงินจากกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสินเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.บ้านสวน งบประมาณ 18,000,000 บาท
เห็นด้วย ( 187 )
100.00%
ไม่เห็นด้วย ( 0 )
0.00%