ท่านต้องการให้ อบต.บ้านสวน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 3 )
50.00%
การคมนาคม ( 1 )
16.67%
ระบบสาธารณูปโภค ( 2 )
33.33%
การให้บริการด้าน Internet ( 0 )
0.00%
การส่งเสริมอาชีพ ( 0 )
0.00%