หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน
 
 
นายแบน เขียวแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
" สาธารณูปโภคดี สิ่งแวดล้อมงามตา งานเกษตรก้าวหน้า
สืบสานงานประเพณี มุ่งพัฒนาการศึกษา ชาวประชามีส่วนร่วม "
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านสวน
 
  กลยุทธ์
   
    ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและระบบระบายน้ำ
    ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและแหล่งน้ำทางการเกษตร
    พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างชุมชนเข้มแข็งให้กับประชาชน
    พัฒนาการศึกษาให้กับเด็กและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และส่งเสริมการกีฬา
    พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมงานสาธารณสุข และรักาสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น
    พัฒนาการสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ในท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
    ส่งเสริมประชาชนได้เข้าไปส่วนร่วมด้านการเมือง และบุคลากรท้องถิ่นมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น
    ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ให้มีการปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
 
  ยุทธศาสตร์
   
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
  การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา ถนนและสะพาน
  การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
  การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ
แนวทางการพัฒนา
  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค
  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา แหล่งเพื่อการเกษตรกรรม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านการป้องกัน และรักษาความสงบสุขของประชาชน
แนวทางการพัฒนา
  สนับสนุนการปฏิบัติการรวมพลังไทย ขจัดภัยยาเสพติด
  สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาการพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและงาน
แนวทางการพัฒนา
  การพัฒนาการบริหารจัดการทั่วไปของส่วนการศึกษาฯ และสถานศึกษาฯ ในสังกัด ให้เป็นไปตามแนวนโยบาย การพัฒนาการศึกษาของชาติ จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  การพัฒนาข้อราชการและบุคลากรทางการศึกษา
  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสถานศึกษา
  การพัฒนาผู้เรียน
  การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา และนันทนาการแก่เด็กเยาวชน และประชาชน
  แผนงานการสนับสนุนส่งเสริมงานประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อพัฒนาชุมชน
น่าอยู่ และเป็นเมืองน่าอยู่
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์ คนพิการ คนชรา ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง
  ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของเด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชน
  ส่งเสริมด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการแก้ไขปัญหาความยากจน
แนวทางการพัฒนา
  การแก้ไขปัญหาความยากจนและส่งเสริมอาชีพ
  การส่งเสริมปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
แนวทางการพัฒนา
  การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเมือง การปกครอง การบริหาร แก่ประชาชน
  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการเมือง
การปกครอง การบริหารแก่ประชาชน
  การพัฒนาบุคลากรทองถิ่นและระบบบริหารจัดการ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 8
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
  การสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยว
  การก่อสร้างและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่
 
 
     
 
 
     
 
     
 
 
     
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ให้บริการ ข้อมูลข่าวสาร
ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหา
ความต้องการและ ข้อเสนอแนะ
ของประชาชน
คู่มือประชาชน
  SERVICE
แบบฟอร์ม เอกสาร
เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการติดต่อราชการ
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64220 โทรศัพท์ : 055-615-461 โทรสาร : 055-615-461
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน
จำนวนผู้เข้าชม 965,861 เริ่มนับ 26 พ.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-972-4196